De Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking treedt, eist dat organisaties een privacy beleid moeten opstellen, waarin een aantal antwoorden zijn opgenomen i.v.m. het doel voor het opslaan van persoonsgegevens, de verwerking en opslag, het inzagerecht en eventuele derde partijen.

 

 • Doel

 

Persoonsgegevens van de aangemelde personen, alsmede contact gegevens van de ouders/bewindvoerders worden in een “Word-document” opgenomen.

 

 • Verantwoordelijken

 

Het bestuur van de Stichting Villa Eigenwijze Zoetermeer is verantwoordelijk voor het verzamelen en beheer van de persoons- en contactgegevens van de aangemelde personen en van de ouders/bewindvoerders.

 

 • Persoonsgegevens

 

De volgende gegevens worden gevraagd bij aanmelding als toekomstige bewoner:

 • Naam toekomstige bewoner
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Straatnaam en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer mobiel moeder
 • Telefoonnummer mobiel vader
 • E-mail adres
 • Huidige woonsituatie
 • Diagnose
 • ZZP niveau
 • Gevolgd onderwijs
 • Begeleide werkplekken

 

 • Bijzondere persoonsgegevens

 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verzameld en/of bewaard (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging of politieke partij, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag, genetische en biometrische kenmerken (vingerafdrukken, stem, handschrift, geometrie van de handomtrek en scans van netvlies, iris en gelaat).

Omdat geen van deze gegevens verzameld worden is een wettelijke uitzonderingsregel niet van toepassing.

 

 • Informeren bewaren persoonsgegevens

 

Ouders/bewindvoerders worden gevraagd de gegevens, vermeld onder 3, te verstrekken. Tevens wordt dan gemeld dat deze bewaard worden.

 

 • Inzien eigen persoonsgegevens

 

Het inzien van de eigen persoonsgegevens is altijd mogelijk op verzoek.

 

 • Hoe en waar bewaren van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens worden bewaard in een tekstbestand op een PC.

 


 

 • Kopieën en/of back-up

 

Het document met gegevens staat op de volgende PC’s:

 • Privécomputer (en eventuele back-up) van de voorzitter
 • Privécomputer (en eventuele back-up) van de penningmeester

Er worden geen back-ups on-line dan wel in “clouds” geplaatst.

 

 • Maatregelen tegen onbedoeld inzien van persoonsgegevens

 

Er zijn geen specifieke maatregelen genomen om te voorkomen dat andere onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien, omdat de persoonsgegevens niet via internet benaderbaar zijn. Alleen op verzoek bij de voorzitter of de penningmeester.

 

 • Toegang tot persoonsgegevens

 

Alleen de voorzitter en de penningmeester hebben toegang tot de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens.

 

 • Functionaris voor de gegevensbescherming

 

De voorzitter is de functionaris voor de gegevensbescherming in de organisatie.

 

 • Externe partijen

 

Op dit moment zijn externe partijen niet van toepassing. Op het moment dat dit verandert zal met de desbetreffende partij een bindende afspraak omtrent gebruik en vernietiging na gebruik van de gedeelde persoonsgegevens worden gemaakt.

 

 • Overeenkomsten met derden i.v.m. gebruik van persoonsgegevens

 

Op dit moment zijn derden niet van toepassing. Zie verder 12.

 

 • Procedure voor het melden van datalekken

 

Er is geen procedure voor het melden van datalekken, omdat de persoonsgegevens niet via internet benaderbaar zijn.

 

 • Publicatie

 

Het privacy beleid van de Stichting Villa Eigenwijze Zoetermeer wordt aan alle deelnemers ter beschikking gesteld en wordt ook op de website gepubliceerd.